Regulamin

I. Zasady korzystania z Systemu

§ 1. Wstęp

 1. Niniejszy regulamin określa zasady, warunki oraz sposób świadczenia drogą elektroniczną usługi w postaci sieciowego Systemu nawiązywania współpracy na rynku produktów rolnych (zwanego dalej „Systemem”) przez usługodawcę, którym jest Dograne s.c. z siedzibą w Uwielinach, przy ul. Dębowej 6h, 05-540 Zalesie Górne, REGON 367113270 (zwanym dalej „Dograne”).

 2. Korzystanie z Systemu oznacza akceptację niniejszego regulaminu w całości i może odbywać się wyłącznie na zasadach i w zakresie w nim wskazanym.

§ 2. Najważniejsze pojęcia Systemu

 1. Definicje:

  • oferta - informacja opisująca potrzebę biznesową użytkownika Systemu odnoszącą się do chęci nawiązania współpracy w zakresie dostawy lub odbioru produktu o określonych parametrach;

  • parametr - zdefiniowany w formularzu opis cech produktu (np. kaliber) lub warunek oferty (np. termin i miejsce dostępności, czy deklarowany zasięg transportu);

  • produkt - obsługiwany w Systemie towar, surowiec rolny, artykuł spożywczy, jak również wszelki inny materiał związany z rynkiem rolnym, który może stanowić przedmiot oferty;

  • dopasowanie ofert - zestawienie w Systemie przynajmniej dwóch odpowiadających sobie (pod względem wartości parametrów) ofert dostawy i odbioru tego samego produktu;

  • dogranie ofert - zaakceptowanie przez użytkowników skojarzonych w ramach dopasowanych ofert preferowanych warunków potencjalnego nawiązania współpracy rynkowej, której ostateczne i istotne warunki użytkownicy ustalają między sobą w drodze indywidualnych negocjacji prowadzonych bez udziału Dograne;

  • użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która utworzyła konto w Systemie;

  • osoba trzecia - osoba nie będąca użytkownikiem ani prawnie umocowanym reprezentantem użytkownika.

 2. W przypadku, w którym zarówno w regulaminie jak i w Systemie Dograne posługuje się pojęciem „dni” bez bliższego ich sprecyzowania, rozumie się przez nie dni kalendarzowe, łącznie z sobotami i dniami ustawowo wolnymi od pracy.

§ 3. Zakres i charakter świadczonych usług

 1. Usługa świadczona przez Dograne pozwala użytownikom:

  • przygotować i zamieścić w Systemie precyzyjną ofertę poprzez wykorzystanie zestawów gotowych formularzy dostosowanych do specyfiki każdego produktu;

  • nawiązać bezpośrednio kontakt i zainicjować współpracę z innymi użytkownikami Systemu poprzez automatyczne dopasowanie ofert;

  • otrzymywać bieżące powiadomienia o zmianie stanu złożonych i dopasowanych ofert oraz możliwościach uzgodnienia warunków dalszej współpracy.

 2. Dograne nie prowadzi i nie świadczy w Systemie usług pośrednictwa, usług agencyjnych, ubezpieczeniowych lub brokerskich w obrocie produktami rolnymi, a udostępniany w Systemie mechanizm algorytmicznego dopasowania ofert nie jest przeznaczony do prowadzenia przez użytkowników za jego pośrednictwem sprzedaży towarów lub świadczenia usług na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa.

 3. Oferta w ramach Systemu nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego i nie zobowiązuje użytkownika do zawarcia umowy o treści odpowiadającej ofercie. Oferta w ramach Systemu stanowi jedynie deklarację podjęcia dalszych negocjacji po nawiązaniu bezpośredniego kontaktu (bez udziału Dograne) między użytkownikami skojarzonymi w ramach dogranej oferty. Oferty wprowadzone do Systemu nie mają ogólnodostępnego charakteru i nie mogą być traktowane jako możliwe do zrealizowania w stosunku do wszystkich.

 4. Dograne nie ingeruje w treści składanych przez użytkowników ofert. Wykonywane w Systemie akcje w odniesieniu do ofert nie są indywidualnie inicjowane przez System. Użytkownik może inicjować w Systemie zmiany w złożonych przez siebie ofertach poprzez aktualizację całkowitej ilości produktu, złożenie dyspozycji zakończenia oferty lub określenie daty końcowej dostępności oferty. W tym ostatnim przypadku System automatycznie dokona zmiany stanu oferty z aktywnej na archiwalną wraz z upływem terminu dostępności.

 5. Dograne udostępnia w Systemie mechanizm algorytmicznego dopasowania ofert uwzględniający takie cechy złożonych przez użytkowników ofert jak termin dostępności lub zapotrzebowania na produkt, zasięg transportu i preferowana lokalizacja oraz parametry handlowe i jakościowe produktu.

 6. Dogranie ofert w Systemie następuje w oparciu o udostępniany przez Dograne mechanizm bieżącej wymiany informacji o preferowanych ogólnych warunkach logistycznych i finansowych dotyczących danych ofert. Dogranie ofert każdorazowo wymaga od użytkowników bezpośredniego potwierdzenia uzgodnionych warunków.

 7. System automatycznie zarządza ilością dostępnego produktu w ramach indywidualnej oferty, uwzględniając na bieżąco zmiany w ilości produktu wynikające z dokonywanych przez użytkownika akcji m.in. w postaci ustanowienia limitów lub dogrania oferty.

 8. Korzystanie z Systemu w zakresie uregulowanym niniejszym regulaminem jest bezpłatne.

§ 4. Prawa i obowiązki użytkownika

 1. Odpowiedzialność za aktualność, poprawność i zgodność ze stanem faktycznym i prawnym wprowadzanych do Systemu danych ponosi wyłącznie użytkownik. W szczególności, użytkownik jest odpowiedzialny za rzetelność danych składających się na profil użytkownika, ofertę oraz dane wprowadzane do Systemu na etapie dogrywania oferty.

 2. Użytkownika obowiązuje zakaz wprowadzania do Systemu treści o charakterze bezprawnym, w szczególności naruszających dobra osobiste lub majątkowe osób trzecich, a także realizowania nieuczciwych praktyk ukierunkowanych na ograniczenie konkurencji w rozumieniu przepisów o ochronie konkurencji, ochrony konsumentów oraz pomocy publicznej.

 3. Użytkownika obowiązuje zakaz korzystania z Systemu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, w szczególności poprzez masowe wprowadzanie, pozyskiwanie serii danych lub inne nadmierne eksploatowanie funkcjonalności Systemu mogące prowadzić do jego przeciążenia.

 4. Użytkownika obowiązuje zakaz podejmowania jakichkolwiek działań ukierunkowanych potencjalnie lub bezpośrednio na stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa Systemu.

 5. Korzystając z Systemu, użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania dobrych praktyk, stosowania właściwych środków technicznych oraz dochowania należytej staranności w zakresie ochrony swojego konta w Systemie (jak również użytkowanego do celów współpracy z Systemem konta poczty elektronicznej) przed nieautoryzowanym dostępem i wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione. W przypadku niedochowania należytej staranności, odpowiedzialność za skutki wprowadzenia do Systemu nieautoryzowanych danych, jak również za szkody spowodowane uzyskaniem przez osoby trzecie dostępu do konta użytkownika lub konta poczty elektronicznej, ponosi wyłącznie użytkownik.

 6. Użytkownik przyjmuje zarazem do wiadomości, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z ryzykiem wystąpienia zagrożeń w postaci szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione lub innych użytkowników działających niezgodnie z regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa.

 7. Użytkownicy oferujący w Systemie produkty opisane z wykorzystaniem nazw lub wartości parametrów objętych szczególną ochroną prawną (np. w przypadku nazw odmian objętych wyłącznym prawem hodowcy w rozumieniu przepisów o ochronie prawnej odmian roślin), poprzez wprowadzenie tych nazw lub wartości do Systemu oświadczają, że legitymują się właściwym zezwoleniem, licencją lub innym tytułem uprawniającym ich do obrotu lub posługiwania się daną nazwą lub wartością, a co najmniej zapewnieniem podmiotu uprawnionego do przekazania takiego zezwolenia, licencji lub innego tytułu na potrzeby finalizacji współpracy, co do której nastąpi w Systemie dopasowanie lub dogranie ofert.

 8. W przypadku użytkowników zorganizowanych zbiorowo, czynności w Systemie takie jak utworzenie konta, złożenie lub dogranie oferty mogą prowadzić wyłącznie osoby odpowiednio do tego umocowane (np. upoważnieni pracownicy, członkowie zarządu, pełnomocnicy). Wszelkie akcje realizowane w Systemie przez takich użytkowników są traktowane jako działania prowadzone w imieniu i na rzecz tych użytkowników, zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym i prawnym. Tacy użytkownicy mogą utworzyć w Systemie kilka kont użytkownika, przy czym oferty złożone przez różnych użytkowników za pośrednictwem tych kont nie mogą wzajemnie się wykluczać (np. dotyczyć tej samej partii produktu).

§ 5. Prawa i obowiązki Dograne

 1. Bez uszczerbku dla praw wynikających z otwartych licencji, z których korzysta Dograne, wszelkie prawa do Systemu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa do jego nazwy, domeny i stron internetowych wykorzystywanych przez System należą do Dograne, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w ramach Systemu i w sposób określony oraz zgodny z regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa.

 2. Z wyłączeniem treści opartych na otwartej licencji, z których korzysta Dograne, wszystkie materiały i treści udostępnione w Systemie stanowią przejaw bezpośredniej działalności wytwórczej i stanowią przedmiot praw wyłącznych Dograne. Ochrona przed kopiowaniem obejmuje wszystkie wspomniane materiały i treści, z wyjątkiem udostępnianej w Systemie dokumentacji użytkownika.

  W szczególności ochroną objęte są:

  • logo i logotypy Dograne;

  • wszystkie elementy wizualne takie jak fotografie, elementy grafiki oraz ich rozmieszczenie tworzące całościowo układ graficzny Systemu;

  • indywidualnie przyjęta konwencja automatycznego tworzenia oferty w oparciu o predefiniowane parametry, ich wartości, jednostki i językową kreację nazewnictwa parametrów i szczegółów oferty;

  • zgromadzone w bazie danych Dograne pozycje i listy wartości poszczególnych parametrów opisujących zarówno cechy produktu, jak również wszelkie inne atrybuty związane z wprowadzaniem danego produktu do obrotu;

  • dane techniczne o dopasowaniach i uzgodnieniach, w tym o warunkach ofert, ich ilości, geograficznym i czasowym rozmieszczeniu oraz konfiguracji.

 3. Dograne jest uprawnione do agregowania danych o dopasowaniach, uzgodnieniach i warunkach ofert (w szczególności w zakresie ilości, okresów dostępności, geograficznego rozmieszczenia i cen produktów) oraz do prowadzenia analiz statystycznych i ich wykorzystywania do celów działalności Dograne (w tym do celów budowy nowych funkcjonalności dla użytkowników, jak i do zastosowań komercyjnych).

 4. W przypadku niektórych powszechnie używanych terminów i nazw rodzajowych, objętych jednocześnie odrębną ochroną prawną (np. nazwy odmian materiału siewnego lub oznaczenia systemów jakości lub certyfikacji), Dograne przestrzega obowiązku prawidłowego stosowania tych nazw i terminów. Wspierając swobodny i uczciwy obrót produktami, Dograne przyjmuje wszelkie informacje i wnioski co do prawidłowości użytej terminologii, nazewnictwa lub konwencji językowej parametrów produktów. Wnioski można kierować na adres: kontakt@dograne.pl.

 5. Dograne nie wyraża zgody na korzystanie z informacji, funkcjonalności i z wszelkich innych zasobów udostępnianych w Systemie w celu prowadzenia przez użytkownika działalności, która naruszałaby interes i dobre imię Dograne, przepisy prawa, dobre obyczaje, praktyki lub dobra osobiste użytkowników i osób trzecich. Nie jest dozwolone bez uprzedniej zgody Dograne (wyrażonej pod rygorem nieważności na piśmie) jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Systemie z zamiarem ich wykorzystania na własny użytek, w celach komercyjnych czy też w jakimkolwiek innym celu, w tym ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza internetem.

 6. Dograne jest uprawnione do przerw serwisowych i konserwacyjnych w świadczeniu usług lub w udostępnianiu poszczególnych funkcjonalności Systemu z powodu jego aktualizacji lub rozbudowy. Dograne nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Systemu spowodowane niezależnym od Dograne działaniem lub zaniechaniem osób trzecich, czy też wystąpieniem siły wyższej. W przypadkach szczególnych związanych z bezpieczeństwem i stabilnością Systemu, Dograne ma prawo, nawet bez uprzedniego poinformowania użytkowników, do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług na okres przeprowadzenia prac serwisowych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności Systemu.

 7. Bez uszczerbku dla praw użytkownika wynikających z polityki prywatności, Dograne przysługuje prawo natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług, łącznie z uniemożliwieniem dostępu do danych użytkownika lub ich usunięciem, w przypadku stwierdzenia niezgodności wprowadzonych danych ze stanem faktycznym lub prawnym, w szczególności w przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności. Dograne zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania lub usunięcia konta użytkownika w przypadku naruszenia przez użytkownika dobrych obyczajów, praktyk, zasad współżycia społecznego lub postanowień regulaminu. Ponadto, Dograne zastrzega sobie prawo usunięcia z Systemu wprowadzonych przez użytkownika danych nieprawdziwych lub w jakikkolwiek inny sposób niezgodnych z regulaminem.

§ 6. Wyłączenie odpowiedzialności Dograne

 1. Dograne nie jest stroną w jakichkolwiek relacjach natury prawnej, biznesowej lub osobistej zawiązanych między użytkownikami bezpośrednio lub pośrednio w wyniku dopasowania lub dogrania ich ofert w Systemie. Określenie ostatecznych i istotnych warunków powyższych relacji następuje poza Systemem. W tym celu Dograne przekazuje każdorazowo użytkownikom dane kontaktowe kontrahenta.

 2. Dograne nie gwarantuje, że użytkownicy dogrywający w Systemie ofertę mają możliwość zawarcia i wykonania umów, których postanowienia mogą być częściowo lub całkowicie zbieżne z uzgodnionymi warunkami nawiązania współpracy. W szczególności, Dograne nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez użytkowników umów sprzedaży, kontraktacji lub jakichkolwiek innych umów, takich jak umowy na uprawę, dostawę, przetwórstwo czy konfekcjonowanie produktów.

 3. Dograne nie ponosi odpowiedzialności za prowadzenie przez użytkownika działalności rolniczej lub pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie oferowanego produktu z naruszeniem obowiązującego prawa, w szczególności na gruncie przepisów ochrony środowiska, bezpieczeństwa żywności, ochrony zdrowia roślin i zwierząt oraz ich dobrostanu.

 4. Dograne nie ponosi odpowiedzialności za wszelką szkodę spowodowaną wprowadzeniem przez użytkownika do Systemu danych niezgodnych ze stanem faktycznym lub prawnym lub jakimkolwiek innym korzystaniem z Systemu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub regulaminem.

 5. Dograne nie ponosi również odpowiedzialności za jakiekolwiek działania osób trzecich dokonywane w Systemie na koncie użytkownika bez jego wiedzy, zgody lub świadomości. W szczególności, Dograne nie odpowiada za realizację przez użytkownika dogranych w Systemie ofert, do dogrania których doszło przy udziale osób trzecich.

 6. Dograne nie ponosi odpowiedzialności za wszelką szkodę spowodowaną działaniem lub zaniechaniem użytkownika, który nie dysponuje odpowiednim tytułem prawnym do prowadzenia działalności w oferowanym przez niego zakresie. Dograne nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie przez użytkownika przepisów prawa również w przypadku, gdy wytwarzanie, przetwarzanie i wprowadzanie do obrotu oferowanymi w Systemie produktami podlega szczególnej regulacji, w tym limitowaniu, licencjonowaniu, terytorialnemu ograniczeniu, obowiązkowi poddania się kontroli lub wiąże się z koniecznością uzyskania pozwolenia, licencji, wpisu rejestrowego lub innego wymaganego przez prawo tytułu do prowadzenia danego rodzaju działalności.

 7. W przypadku oferty lub konta użytkownika zablokowanych lub usuniętych przez Dograne z powodu stwierdzonego naruszenia przez użytkownika przepisów prawa lub regulaminu, Dograne nie ponosi odpowiedzialności za działanie, zaniechanie, nienależyte wykonanie lub niewykonanie umów wynikających z dogranych ofert poprzedzających usunięcie lub zablokowanie konta.

 8. Dograne nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody powstałe wskutek braku podjęcia przez użytkownika adekwatnych działań przeciwdziałających zagrożeniom związanym z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym z usług w ramach Systemu. Działania takie użytkownik zobowiązany jest podjąć na własny koszt i ryzyko.

§ 7. Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji.

 2. Reklamacje powinny być przesyłane na adres e-mail: reklamacje@dograne.pl.

 3. Dograne w ciągu 14 dni ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez użytkownika i powiadomi go o sposobie rozpatrzenia reklamacji, przy czym warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie przez użytkownika opisu reklamacji oraz jego danych adresowych (w tym adresu e-mail) identyfikujących go z właściwym profilem użytkownika w Systemie.

 4. Reklamacje mogą być zgłaszane w terminie 30 dni od daty zaistnienia zdarzenia będącego podstawą zgłoszenia reklamacji. Dograne zastrzega sobie prawo do nierozpatrzenia reklamacji zgłoszonej po upływie terminu na zgłoszenie.

 5. Po wyczerpaniu środków prawnych w ramach postępowania reklamacyjnego użytkownikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie powszechnym właściwym miejscowo dla siedziby Dograne.

§ 8. Umowa o świadczenie usługi z Dograne

 1. Umowa o świadczenie usługi przez Dograne zostaje zawarta z chwilą potwierdzenia w formie elektronicznej woli utworzenia konta użytkownika w Systemie i jednoczesnej akceptacji przez użytkownika warunków niniejszego regulaminu wraz ze złożeniem wymaganych prawem oświadczeń.

 2. Umowa zawarta jest na czas nieoznaczony.

 3. W przypadku, w którym użytkownik podejmie decyzję o rezygnacji z korzystania z Systemu powinien poinformować o tym Dograne przesyłając na adres siedziby Dograne pisemne oświadczenie. Umowa rozwiązuje się z upływem okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni, liczonego od dnia otrzymania oświadczenia przez Dograne. W takim przypadku Dograne usunie konto użytkownika z Systemu.

§ 9. Użytkownicy będący konsumentami

 1. Użytkownikowi będącemu konsumentem przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie usług w ramach Systemu w terminie 14 dni od jej zawarcia bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.

 2. W przypadku chęci odstąpienia od umowy o świadczenie usług w ramach Systemu użytkownik przesyła w formie pisemnej na adres siedziby Dograne oświadczenie o treści:

  Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy o świadczenie usług w ramach Systemu prowadzonego w domenie dograne.pl zawartej w dniu .

  (imię i nazwisko użytkownika)

  (adres użytkownika)

  (data i podpis użytkownika)

 3. O ile użytkownik będący konsumentem nie odstąpi od umowy w trybie określonym w ust. 1 i 2 powyżej, minimalnym okresem trwania umowy jest okres 14 dni.

 4. W przypadku zaistnienia sporu w zakresie korzystania z Systemu przez użytkownika będącego konsumentem, ma on możliwość jego rozstrzygnięcia w drodze pozasądowej (np. w drodze mediacji, arbitrażu lub przy udziale komisji skargowych). W celu skorzystania z takiej możliwości użytkownik powinien zwrócić się do instytucji, przed którą będzie toczyło się postępowanie, z odpowiednim wnioskiem. W szczególności, użytkownik może skorzystać z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub z pomocy organizacji społecznych, do których bieżących zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

 5. Ze względu na specyfikę świadczonej przez Dograne usługi w ramach Systemu i jej dostępność dla każdego użytkownika bezpośrednio po zawarciu umowy, użytkownik będący konsumentem, poprzez akceptację regulaminu oświadcza, że żąda aby wykonywanie przez Dograne usługi rozpoczęło się przed upływem terminu na odstąpienie od umowy. Rozpoczęcie świadczenia usługi przed terminem na odstąpienie od umowy nie ma wpływu na prawo użytkownika będącego konsumentem do odstąpienia od umowy.

§ 10. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z Systemem

 1. Do korzystania z Systemu wymagany jest dostęp do internetu przy użyciu współczesnej przeglądarki internetowej w aktualnej jej wersji, jak również dostęp do konta poczty elektronicznej, z którego użytkownik może swobodnie korzystać.

§ 11. Inne postanowienia

 1. Wraz z rozwojem Systemu i udostępnianiem kolejnych funkcjonalności dla użytkowników może zaistnieć konieczność zmiany treści regulaminu. W takim przypadku użytkownik zostanie poinformowany o treści zmian co najmniej 14 dni przed datą ich wejścia w życie poprzez informację zamieszczoną w Systemie. W przypadku użytkownika będącego konsumentem, zmiany regulaminu nie będą dla niego wiążące, jeżeli w tym terminie poinformuje, że zmian tych nie akceptuje. W takiej sytuacji umowa ulega rozwiązaniu w trybie natychmiastowym z chwilą otrzymania przez Dograne takiej informacji, chyba że użytkownik zastrzeże, że chce zachować prawo do korzystania z Systemu do czasu wejscia zmian w życie.

 2. Użytkownik akceptując regulamin wyraża zgodę na przeniesienie przez Dograne na jakikolwiek podmiot trzeci praw i obowiązków Dograne wynikających z zawartej z użytkownikiem umowy, wymienionych w szczególności w niniejszym regulaminie.

 3. Z zastrzeżeniem art. 3a ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego regulaminu jest prawo polskie. Właściwym sądem dla rozwiązywania tych sporów, w przypadku gdy drugą stroną jest przedsiębiorca jest sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Dograne.

 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego, a w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o prawach konsumenta.

 5. Kontakt użytkownika z Dograne odbywa się za pośrednictwem poczty elektronicznej, automatycznych powiadomień, telefonicznie lub pisemnie (na adresy wskazane w Systemie lub w niniejszym regulaminie).

 6. Dograne zapewnia nieprzerwany i nieodpłatny dostęp do niniejszego regulaminu na stronie internetowej Systemu w sposób umożliwiający użytkownikowi jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści.

II. Polityka prywatności

§ 12. Administrator danych

 1. Administratorem danych osobowych jest: Dograne s.c., z siedzibą w Uwielinach, przy ul. Dębowej 6h, 05-540 Zalesie Górne.

§ 13. Rodzaje przetwarzanych w Systemie danych

 1. Administrator zbiera i przetwarza w ramach Systemu następujące dane użytkownika:

  • imię i nazwisko - dane te są niezbędne dla rzetelnego sporządzenia profilu użytkownika w celu zapewnienia identyfikowalności ofert;

  • adres - dane te są niezbędne dla precyzyjnego dopasowania ofert z wykorzystaniem informacji o lokalizacji i zasięgu transportu;

  • numer telefonu - dane te są pomocne w nawiązywaniu kontaktu z użytkownikiem przez administratora oraz przez użytkowników skojarzonych dopasowanymi ofertami;

  • adres e-mail - dane te są niezbędne na etapie rejestracji użytkownika w Systemie w celu uwierzytelnienia adresu oraz zapewnienia możliwości odzyskania hasła do konta użytkownika w Systemie. Na wskazany adres e-mail System będzie kierował powiadomienia o nowych dopasowanych ofertach współpracy i dostępnych akcjach oraz wynikach uzgodnień i innych istotnych dla danego użytkownika zdarzeniach w Systemie. Dane te są również pomocne w nawiązywaniu kontaktu z użytkownikiem przez administratora oraz przez użytkowników skojarzonych dopasowanymi ofertami;

  • nazwa (gospodarstwa, przedsiębiorstwa lub jednostki organizacyjnej) - dane te są pomocne dla rzetelnego sporządzenia profilu użytkownika w celu zapewnienia identyfikowalności ofert;

  • adres IP - dane te wykorzystywane są wyłącznie w celach technicznych, takich jak poprawa działalności, stabilności i bezpieczeństwa Systemu.

 2. Administrator nie przetwarza danych wrażliwych lub danych szczególnie chronionych.

§ 14. Rodzaje i zakres udostępniania danych

 1. Administrator udostępnia następujące dane wyłącznie innym użytkownikom Systemu:

  • imię i nazwisko;

  • adres;

  • numer telefonu;

  • adres e-mail;

  • nazwa (gospodarstwa, przedsiębiorstwa lub jednostki organizacyjnej);

 2. Administrator nie udostępnia przetwarzanych w Systemie danych osobowych osobom trzecim.

§ 15. Cel przetwarzania danych

 1. Administrator zbiera, przetwarza i udostępnia w Systemie dane osobowe wyłącznie w celu wykonania opisanych w regulaminie usług i funkcjonalności. Dograne zastrzega sobie prawo przetwarzania danych eksploatacyjnych, o których mowa w art. 18 ust. 5 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 16. Swoboda podawania danych

 1. Podawanie danych osobowych w Systemie jest dobrowolne. Użytkownik ma prawo do ich poprawienia, uzupełnienia, uaktualnienia oraz sprostowania. W tym celu użytkownik może wykorzystać właściwe formularze Systemu lub przesłać stosowną informację na adres kontakt@dograne.pl.

 2. Z uwagi na istotę świadczonej przez Dograne usługi, utworzenie konta użytkownika w Systemie nie jest możliwe bez podania danych, które są niezbędne dla prawidłowego działania Systemu. Użytkownik może w takim wypadku skorzystać z przysługującego mu prawa niepodania danych i zrezygnować z utworzenia konta w Systemie.

 3. Użytkownik posiadający utworzone konto w Systemie ma prawo do żądania usunięcia lub wstrzymania przetwarzania danych osobowych. Użytkownik jest świadomy tego, że wiąże się z tym konieczność usunięcia konta Użytkownika z Systemu.

 4. Administrator ma obowiązek udzielenia informacji o zgromadzonych danych osobowych na żądanie osób, których dane te dotyczą w terminie nieprzekraczającym 30 dni.

 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na przechowywanie danych osobowych po usunięciu z Systemu jego konta wskutek rozwiązania umowy o świadczenie usług przez czas i w zakresie niezbędnym do dochodzenia roszczeń przez Dograne, a także do wyjaśnienia okoliczności korzystania przez użytkownika z Systemu niezgodnie z regulaminem lub przepisami prawa.

§ 17. Powiadomienia systemowe

 1. Dokonując rejestracji w Systemie użytkownik udostępnia identyfikujący go adres e-mail przez co wyraża zgodę na otrzymywanie powiadomień systemowych, takich jak notyfikacje o zmianie stanu złożonych i dopasowanych ofert oraz możliwości uzgodnienia warunków dalszej współpracy. Powiadomienia takie nie stanowią informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że ze względu na dynamiczny i ciągły proces zmiany stanu ofert (np. pod kątem dostępnej ilości produktu), możliwe jest wysłanie przez System powiadomienia o dopasowanej ofercie, której stan lub zakres z chwili wysłania powiadomienia przez System będą różnić się od stanu lub zakresu oferty w chwili wykonania akcji przez użytkownika.

§ 18. Bezpieczeństwo i poufność danych

 1. Administrator zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. W tym celu administrator prowadzi w formie pisemnej i wdraża wewnętrzną politykę bezpieczeństwa informacji oraz instrukcję zarządzania systemem informatycznym.

III. Polityka plików cookie

§ 19. Podstawowe informacje

 1. Dograne stosuje pliki cookie, typu sesyjnego i trwałego, umożliwiające użytkownikowi zalogowanie się oraz bezpieczne korzystanie z Systemu. Dograne nie stosuje plików cookie pochodzących od podmiotów trzecich.

§ 20. Zasady wykorzystywania plików cookie

 1. Korzystanie z opisanych w regulaminie plików cookie jest niezbędne dla prawidłowego obsłużenia udostępnianych w Systemie funkcjonalności.

 2. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego urządzenia. W przypadku wybrania tej opcji korzystanie z Systemu nie będzie możliwe.

 3. Użytkownik może samodzielnie w dowolnym momencie zmienić ustawienia dotyczące plików cookie, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki cookie do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej, użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki bądź informować o każdorazowym zamieszczeniu plików cookie w urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookie dostępne są w ustawieniach przeglądarki.

 4. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki cookie korzystając z funkcji dostępnych w przeglądarce internetowej, której używa.